Pratite nas:

Politika privatnosti

Politika privatnosti

OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Mladost Zabok, Lug 3, 49210 Zabok, kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka .

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

Sadržaj:

 1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci
 2. kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
 3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade posebice imajući u vidu da li je davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanika obvezan dati podatke i koje su posljedice ako se podatci ne daju
 4. primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
 5. način prikupljanja i primanja podataka
 6. razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji  po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
 7. prava ispitanika:  na pristup osobnim podatcima,  ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola , pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 8. sigurnosna  zaštita podataka
 9. Izmjene i dopune Opće informacije

 

1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci

Naziv voditelja obrade: Mladost Zabok, Lug Zabočki 36a, 49210 Zabok, Hrvatska OIB: 09275848922

Kontakt: NK Mladost Zabok, Lug Zabočki 36a, 49210 Zabok

uz napomenu “zaštita podataka”, ili na e-mail: nk.mladost@kr.t-com.hr

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati vezano uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka


Kontakt službenika : nk.mladost@kr.t-com.hr

Sukladno odredbi čl. 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka, temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka.

Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa  o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava

Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših  podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena  obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

2. U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što  je pravna osnova za obradu:

Vaši osobni podatci koje obrađujemo  uključuju podatke kao što su ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke, korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:

 1. propis  nas obvezuje na obradu podataka
 2. izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
 3. Vaša privola = privola Ispitanika
 4. naš legitimni interes koji se temelji na: potrebi  poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te zaštite imovine i osoba te potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Vaše podatke i to primjerice ime prezime, adresu, broj telefona, datum rođenja, mail adresu, broj putovnice možemo prije svega dobiti od Vas u trenutku kada pristupate klubu iz bilo kojeg razloga i ovisno o Vašem upitu prema klubu podatke uzimamo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev koji može biti od zahtjeva za učlanjenje u klub, zahtjeva za kupovinom ulaznica, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjev za pomoći, zahtjev za donacijom ili pak zahtjevom za zaposlenje. U svakom ovom slučaju podatke obrađujemo kako bismo odgovorili na Vaš  zahtjev za što je pravna osnova naš legitimni interes obzirom ste nam se izravno obratili.

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i datum rođenja koji je nužan radi utvrđivanja i sprječavanja, kako zlouporaba tako i zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije,  koje nam nalaže Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u kojem slučaju je pravna osnova na obradu podataka zakonom propisana te kako bi poduzeli sve što je u našoj nadležnosti  kako bi se svi korisnici naših usluga osjećali sigurno te kako bi se zaštitila i prava drugih ispitanika korisnika naših usluga odnosno radi zaštite osoba i imovine Voditelja obrade.

Ukoliko podnosite zahtjev za učlanjenje u Klub tada možemo tražiti podatke nužne za registraciju članstva i to podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja. U Zahtjevu možemo tražiti dodatno i druge podatke (primjerice broj telefona, e-mail), a koji su nam potrebni za izravnu i što bolju, pravodobnu, komunikaciju sa članstvom. Svrha prikupljanja je vođenje evidencije članova, a pravna osnova prikupljanja tog podatka od svih članova je  poštivanje pravnih obveza NK.Mladosti, kao voditelja obrade iz Zakona o udrugama, sve sukladno čl. 6. st. 1. toč. C) Opće uredbe. U Zahtjevu ćemo naznačiti da ukoliko želite nam možete, radi personalizacije članske iskaznice, dostaviti fotografiju, u kojem slučaju je obrada tog podatka zasnovana na Vašoj privoli.

Ukoliko ste  jedan on naših igrača/trenera, neovisno o kakvoj se vrsti ugovora radi, uz osnovne osobne podatke koji su nužni za sklapanje određenog ugovora,  prikupljat ćemo i podatke o državljanstvu, mjestu rođenja, fotografija, broj dokumenta (putovnice/OI) i datum valjanosti, stručnoj spremi, zdravstvenom stanju,  a takve podatke ćemo obrađivati u cilju registracije i ostvarivanja statusa igrača/trenera, reguliranja zakonitog boravka, ishođenja radnih dozvola, podnošenja prijava za turnire, organizacije smještaja i putovanja na utakmice/turnire, organizacije kampova, ishođenja putnog i drugog osiguranja. Takve podatke obrađujemo u svrhu poštivanja pravnih obveza koje proizlaze iz pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske, propisa FIFA-e, UEFA-e,  HNS-a, a poglavito Statuta HNS-a, Pravilnika o statusu igrača/trenera, Pravilnika o nogometnim natjecanjima te Statuta i drugih akata kluba te radi ispunjenja ugovora između kluba i igrača/trenera odnosno radi izvršavanja radnji koje prethode sklapanju takvog ugovora te radi ispunjenja ugovornih obveza koji proizlaze iz svih sklopljenih ugovora između igrača/trenera i NK Mladosti,  kao i u cilju ostvarenja komunikacije igrača/trenera t, a naravno,  i u cilju ispunjenja obveza koje NK Mladost ima prema nadležnim institucijama, Ministarstvu unutarnjih polova, Hrvatskom nogometnom savezu  i županijskom savezu, kao i svojim poslovnim partnerima. Videozapise i fotografije igrača/trenera obrađujemo za potrebe legitimnih interesa Kluba u smislu promocije rada NK Mladosti i igrača u javnosti te općenito promocije sporta i nogometa u javnosti.

U određenim slučajevima Vaše podatke možemo koristiti samo ako ste nam na to dali izričitu privolu.  Privola mora biti dana na jednostavan način jasnim potvrdnim znakom i uvijek je možete povući. Zakonitost obrade prije povlačenja privole uvijek ostaje nedvojbena.  Privolu od Vas tražimo u slučaju kada Vam želimo poslati izravne marketinške materijale. Tada prije slanja marketinških materijala nas ili naših partnera od Vas tražimo nedvojben pristanak na primitak takovih materijala. Nakon povlačenja privole Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena i da je obrada prije uskraćivanja bila zakonita.

U situacijama u kojima su ispitanici maloljetne osobe u kojima su predmet obrade podatci maloljetnika zatražit ćemo dodatno podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika; ime i prezime, OIB, kopija identifikacijskog dokumenta, adresa prebivališta i po potrebi broj računa u banci roditelja/skrbnika, u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog očitovanja volje kao i za potrebe daljnje komunikacije te ispunjenja ugovora.

3. Kome prosljeđujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.  Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

 • Poreznoj upravi, Ministarstvu financija, bankama – radi poštivanja pravnih obveza NK Mladosti, koje proizlaze iz računovodstvenih i poreznih propisa i u cilju izvršenja dužnih isplata
 • Hrvatskom nogometnom savez i županijskom (Krapinsko-zagorskom) nogometnom savezu, odnosno tijelima FIFA-e, UEFA-e, trenerima Kluba, vezano za pitanja registracije i statusa igrača/trenera odnosno ispunjenja obveza koje proizlaze iz sustava natjecanja i sklopljenih ugovora
 • trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja;
 • putničkim agencijama radi izdavanja npr.  karata, osiguravajućim agencijama  radi pružanja usluga osiguranja,
 • organizatorima turnira/kampova/natjecanja radi prijave na iste i poduzimanja potrebnih radnji organizatora
 • agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;
 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);
 • u određenim slučajevima podatke možemo dostaviti našim odvjetnicima, revizorima, zaštitarskoj službi u ograničenom opsegu kako isti izvršili naloge koje smo im dali
 • U svakom slučaju pažljivo ugovaramo sa primateljima podataka minimum podataka koji su nužni za izvršenje njihovog posla.


Na koji način prikupljamo Vaše podataka

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranice, formulara (zahtjeva za članstvom).

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja:

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji)  naš legitimni interes te sukladno zakonskim obvezama iz Zakona o udrugama.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

 • kod evidencije članova (vođenje registra članova) – sukladno Zakonu o udrugama, trajno za podatke koji su propisani Zakonom, a ostale podatke koji nisu obvezni (dani radi izravne komunikacije i dr)  za vrijeme trajanja članstva.
 • Kod evidencije kupaca ulaznice (godišnje i jednokratne) i kod drugih isplata/plaćanja računa– 11 godina (Zakon o računovodstvu)
 • kod ugovora, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora te na rok do 5 godina po završetku ugovora.
 • kod izravnog marketinga  (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne opozove privolu ili odnosno otkaže prijavu ili po proteku  razdoblja neaktivnosti
 • kada nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita te najduže još tri godine
 • kad kada stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa dok god postoji naša stranica ;

U slučaju da su Vaši podaci koji su obrađeni  u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima čuvati ćemo podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade  ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti  na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

5. Vaša prava kao ispitanika:  

Prije svega želimo Vas uputiti da imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit na:nk.mladost@kr.t-com.hr

Vaša prava kao ispitanika vezano uz obradu podatka su slijedeća:  

Imate pravo pristupa:

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je moguće naplatiti primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog interesa ovlašteni, zadržati Vaše osobne  podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Možete zatražiti ograničenje obrade:

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hrazop@azop.hr.

6. Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno  predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite  dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

7. Mi štitimo Vaše osobne podatke

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

Učinili smo sve  kako bi primjereno zaštitili Vaše osobne podatke, te sa istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjmo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem  Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu stranicu.

Slijedom navedenog vršite svaki prijenos podataka na vlastitu odgovornost.

8. Slobodno tražite i pojašnjenja.

U svakom slučaju na sve Vaše upite i za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo odgovoriti.  Vaše upite na ustručavajte se poslati na službenika za zaštitu podataka na slijedeću mail adresu: nk.mladost@kr.t-com.hr

9. Izmjene i dopune Opće informacije

Periodično možemo ažurirati našu Opću informaciju te generalno politiku zaštite privatnosti. Ažuriranja će biti će objavljena na našoj web stranici. Stoga, savjetujemo da se uvijek prije davanja osobnih podataka informirate uvidom u našu Opću informaciju.

U Zaboku, listopad, 2019.
Mladost Zabok